Anasayfa > Bilgi Bankası > Tüzükler > 2821 İş Kolları Tüzüğü

2739

İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/11/1983, No: 83/7376
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/5/1983, No: 2821
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6/12/1983, No18243
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi22, S.2863

Amaç
Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı, 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı
Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini saptamaktır.
İşkollarına giren işler
Madde 2 – Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, iktisadi faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası
normlar da gözönünde bulundurularak düzenlenen. Tüzüğe ekli listede gösterilmiştir.
Asıl işe yardımcı işler
Madde 3 – Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.
İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi :
Madde 4 – Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine,
işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma Bakanlığınca saptanır. Bakanlığın bu konudaki kararına karşı,
ilgililer, Sendikalar Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre dava açabilirler.
İstatistikler
Madde 5 – Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı
Çalışma Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmi Gazete’de
yayımlanır.
Kaldırılan hükümler
Madde 6 – Bakanlar Kurulunun 15/6/1983 günlü ve 83/6686 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş bulunan İşkolları
Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 7 – 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla
değiştirilen 60 ıncı maddesine göre hazırlanan ve Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete’de yayımı
gününde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İŞKOLLARINA GİREN İŞLER

İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
1 0 01, 02, 03, 04 TARIM VE ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK
Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçuluk, her
türlü teraslama işleri, tarım ve bahçıvanlık okulları hiz- 2740

İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
metleri, avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik ve benzeri su
ürünlerinin çıkarılması işleri.
2 1 11, 12, 14, 19 MADENCİLİK
Maden arama, kömür madenciliği, metal cevherleri madenciliği, taş, kil, kum
ocakları, tuzlalar(kaya tuzları dahil) ve madenlerden başka maddelerin topraktan
çıkarılması, kömürden yapılan maddelerin yapımı işleri.
3 1, 2, 3 13, 30, 31, 32 PETROL, KİMYA VE LASTİK
Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve tabii gaz tasfiyehaneleri ve petrol
mamülleri sanayii (L.P.G. dahil), akaryakıt depo ve istasyonları, akaryakıt taşınması
(pipeline dahil), satışı, ecza ve kimya sanayii (azot, gübre, deterjan, kozmetik, boya ve
atom sanayii dahil), pil, batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve suni lastik ve kauçuk,
plastik, bakalit, linelyum, muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden yapı,
elektrik , sıhhi malzeme, ev eşyası ve her türlü eşya yapım işleri.
4 2 20, 21, 22 GIDA SANAYİİ
Gıda maddeleri yapımı sanayii, insanların tüketimine mahsus gıda maddelerinin
yapımı, her türlü hayvan, kümes ve av hayvanları kesilmesi ve temizlenmesi,
paketlenmesi, mezbahalar ve etten yapılan gıda maddeleri yapımı, sütten yapılan
maddelerin yapımı, hayvansal ve bitkisel yağ sanayii (hayvansal ve bitkisel yağdan
yapılan sabun sanayii dahil), her çeşit gıda maddelerinin konserve yapılması ve
saklanması, değirmende öğütülmüş maddeler yapımı, ekmekçilik ve her çeşit un ve
unlu maddelerden yiyecek yapımı, kakao, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler
yapımı, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve çay yaprakları üzerinde yapılan işlemler ve
benzeri işler, yem sanayii, maya yapımı, içki ve tütün sanayii, damıtılmış alkollü
içkiler, şaraplar, likörler, malt likörleri, hafif içkiler, karbon asidi ile yapılmış
içeceklerin yapımı, arıtılması karıştırılması, damıtılması, mayalandırılması, bira
fabrikalarında yapılan işler, alkolsüz içkiler (gazoz,meyva suları ve benzerleri), sigara,
puro, pipo enfiye, çiğnenen tütün ve benzerlerinin yapımı, paketlenmesi ve taşın ması,
tütün ayıklanması, kurutulması gibi tütün sanayii ile ilgili yapım ve işleme işleri.
5 2 20 ŞEKER
Şeker sanayii. 2741
İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
6 2 23, 24 DOKUMA
Her türlü dokuma sanayii, giyecek eşyası sanayii, hazır dokuma eşyası yapımı
(trikotaj ve fermuar yapımı), her türlü iplik sanayii (sun’i ve sentetik elyaf işleri dahil),
çırçır sanayii (idrofil pamuk yapımı dahil), çamaşırhanede yapılan işler, ütü, kola,
boyama ve temizleme işleri.
7 2 24, 29 DERİ
Kundura sanayii, deri ve deriden yapılan her türlü eşya (saraciye) yapımı ve debagat
işleri, kürkçülük, tutkal sanayii ve bağırsak işleme işleri.
8 2 25, 26 AĞAÇ
Ağaç ve mantardan yapılan eşya, mobilya yapımı, doğrama ve bıçkıcılık sanayii,
kereste fabrikaları, her türlü sun’i tahta ve benzeri yapım işleri.
9 2 27 KAĞIT
Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz sanayii işleri.
10 2 28 BASIN VE YAYIN (Değişik: 28/3/1996 – 96/7949 K.)
Her türlü basın ve yayın işleri, basımevlerinde yapılan işler, klişecilik, kağıt ve
madeni para basım işleri,kağıt,karton,plastik ve sair malzeme üzerine yapılan baskı
işleri.
11 6 62, 63 BANKA VE SİGORTA
Bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta birlikleri, para borsalarında yapılan
işler.
12 3 33 ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM
Metalden başka maden sanayii, çimento sanayii, her türlü toprak ve seramik sanayii
ile çömlek, çini, fayans yapımı ve çimento, alçı, taş ve toprak kullanılarak yapılan
yapı malzemesi ve diğer gereç yapımı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit sanayii, lüle taşı
işlemesi ile bu işkoluna ait hammadde ocaklarında yapılan işler, cam ve camdan
yapılma eşya sanayii işleri.
13 3 34, 35, 36,
37, 38, 39 METAL
Metal yapımı, her türlü maden cevherlerinin ve bunların alaşım ve karışımlarının
ergitilmesi, arıtılması, haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve şekillendirilmesi, çelik
sanayii, madensel eşya yapımı, makina yapımı, elektrik makinaları, cihazları, araç ve
gereçlerinin (deniz, demir ve hava yolları madeni taşıma araçları hariç) ve diğer
madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve başkaca madensel eşya ve gereç yapımı,
kurma (montaj) sanayii işleri.
14 3 38 GEMİ
Her türlü deniz araçları yapımı, onarımı ve gemi bozma tezgahlarında yapılan işler. 2742

İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
15 4 40 İNŞAAT
Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz,
istihkam, hava alanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları yapımı gibi her çeşit
yapıcılık işleri ile bunların etüt, proje, araştırma, bakım, onarım ve benzeri işleri
16 5 21, 52 ENERJİ
Elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması, arıtılması, kullanılır ve yararlanılır hale
getirilmesi, iletim ve dağıtımı işleri, yukarıdaki amaçlarla tesis ve şebekeler kurulması
(baraj dahil), işletilmesi korunması, bakımı, onarımı ve bunlarla ilgili etüt, proje,
araştırma ve benzeri işler.
17 6, 8 61, 62, 64,
82, 83 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR
Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, birlikleri,
kooperatifler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile
dernekler, noterler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve
hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, sahne, perde ve
benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel
sanatlarla ilgili işler.
18 7 71 KARA TAŞIMACILIĞI
Demiryolu dışında motorlu ve motorsuz her türlü kara taşıtları ile yük veya yolcu
taşıma ve bununla ilgili depolama ve sürücülük işleri, kara taşıt araçları için terminal,
garaj, bakım, ikmal ve onarım, park yerlerinde yapılan işler (deniz ve demiryolu
ambarlarında yapılan işler hariç).
19 7 40, 71 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
Demiryolları ve bağlı işyerlerinde görülen her türlü işler (demiryolu bakım, onarım ve
yenileme işleri ile yataklı ve yemekli vagonlarda yapılan işler dahil).
20 7 71 DENİZ TAŞIMACILIĞI
Gemi ve benzeri taşıtlarla denizlerde, göllerde ve akar sularda her türlü yük ve yolcu
taşınması ile bunlara bağlı deniz işlerinde çalışan ve Deniz İş Kanununa tabi gemi
adamları ve gemi adamı yeterlik belgesine sahip kimselerin ve şehir ve körfez hatları
iskelelerinde çalıştırılan iskele görevlilerinin yaptığı işler, deniz taşıtları ile yapılan
liman hizmetleri

2743

İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
21 7 71 HAVA TAŞIMACILIĞI
Hava ve havacılığın yer ve yerüstü işleri ile hava taşıtlarında yapılan her türlü işler ve
uçakla ilaçlama işleri.
22 7 72 ARDİYE VE ANTREPOCULUK
Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları, umumi mağazalar ve buralarda yapılan her
türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri, liman hizmetleri, iskelelerde
yapılan yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri, (demiryolu taşımacılığına
ait yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri hariç).
23 7 73 HABERLEŞME
Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon işleri ve hizmetleri ve bu
hizmetler için kamu idaresince kurulan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri.
24 8 82 SAĞLIK
Hastaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri, doğum ve çocuk bakım evleri,
kreşler, doktor muayenehaneleri klinikler gibi sağlık kuruluşları, diş klinikleri,
röntgen muayenehaneleri ve benzerleri ile hayvan bakım evlerinde yapılan her türlü
sağlık işleri.
25 8 83, 84 KONAKLAMA VE EĞLENCE YERLERİ
Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek
yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı
spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde yapılan
işler.
26 – – MİLLİ SAVUNMA
Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri
işyerleri (uluslararası ve yabancı askeri işyerleri dahil) subay, astsubay kulüpleri,
gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve
Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler.
27 8 83, 84 GAZETECİLİK (Değişik: 28/3/1996 – 96/7949 K.)
212 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanuna göre gazeteci sayılanların gazete ve
mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında yaptıkları işler ile asıl işi gazete ve
mevkutelere bağlı olarak bunları basmak olan basımevlerinde yapılan işler,radyo ve
televizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde çalışanların yaptıkları işler ile bu
birimlere bağlı olarak yapılan işler.
2744
İşkolu Bölüm Büyük
Sıra No. No. Grup No. İşkolu – İşler
28 – – GENEL İŞLER
Belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren işleri dışındaki belediye
hizmetlerine ilişkin işlerle bu Tüzükte yer almayan işlerde, Sendikalar Kanununa göre
işçi niteliği taşıyanlarca yapılan işler.

NOT: Bu listede yer alan bölüm ve büyük grup numaraları iktisadi faaliyetlerin uluslararası tasnifine göre
belirlenmiştir.
2744-1/2755

10/11/1983 TARİH VE 83/7376 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası
Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Maddeler

Yürürlüğe
Giriş Tarihi
28/3/1996

96/7949

10/4/1996