Anasayfa > Dernek Tüzüğü

                                                               MERİSGUD

   MERSİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

      

MADDE-1-) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

a-) Derneğin Adı:          Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneğidir.

b-) Derneğin Kısa Adı:  MERİSGUD

c-)Derneğin merkezi:   Mersin ili’dir

d-)Derneğin şubesi:     Şubesi açılmayacaktır

e-)Derneğin Amblemi: Derneğin amblemi Bordo renkte, bir taç şeklinde olup yan tarafında    derneğin ismi yazmaktadır.

 

MADDE-2-) DERNEĞİN VİZYONU, MİSYONU, İLKELERİ  

Vizyon: İş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkenin lider kuruluşlarından olmaktır.

Misyon: İlgili kişilerin yetkinlik ve yeterliliklerini arttırıcı faaliyetlerle birlikte takım

çalışmasını özendirerek, gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği tekniklerini ve yönetim sistemlerini, hizmet alanların beklentilerini karşılayarak sunmaktır.

İlkeler:

1- Çalışmalarda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların tanımlarını benimser.

2- Ulusal ve evrensel etik değerleri kabul eder.

3- Derneğin her uygulamasında sorumluluk bilincinde, sosyal adalet çerçevesinde, şeffaf ve hesap verebilir olur.

 

MADDE-3-) DERNEĞİN AMACI 

Dernek, İş Sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm ilgili kişilerin mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak, Hak ve Menfaatlerini korumak, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkı koymak, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak amacı ile kurulmuştur..

 

MADDE-4-)DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

1-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının uygar, sağlıklı ve onurlu yaşamlarının sağlanması amacı ile çalışmalar yapmak, Çalışma grupları kurmak,

2-Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mesleki bilgi düzeylerinin arttırmak,

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerinde çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık ve kamuoyu oluşturmak,

4-Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, yerel yönetimler, Dernekler vb. kurum ve

kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslar arası projeler yapmak,

5-İş yerlerinde oluşacak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirilmesi, iş kayıplarının

önlenmesi dolayısıyla iş veriminin artırılması dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

6-İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel ve sosyal nitelikteki tüm çalışmaları destekleyerek,

etkinlikler düzenleyerek araştırmacılara, bu konuda proje geliştirenlere, kamuoyunu

aydınlatan basın mensuplarına, destek vermek, Çalışmaların etkinleştirilmesini sağlamak,

7-İş kazaları ve meslek hastalıkları sorunlarını istatistik sonuçlar çıkarmak için verileri kaydetmek ve bu verileri inceleyecek, gerektiğinde ölçümler yaparak veya yaptırarak çözüm önerilerini  raporlar halinde yayınlamak,

8-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili fakülte ve yüksek okullarda, ana bilim dalı veya bilim dalı açılması için çalışmalar yapmak,

9- İşyerlerinde taramalar, araştırmalar ve eğitim çalışmalarını içeren planlar düzenlemek,  çalışma sonuçlarını değerlendirip kamuoyuna duyurmak,

10-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemiz mevzuatını, daha ileri düzeye yükseltici araştırıcı  faaliyetlerde bulunmak ve yetkili mercilere öneriler sunmak,

11-İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim programları yaparak iş yerlerinin gereksinmelerini karşılamak,

12-İş sağlığı ve güvenliği alanında Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

13-Kurs, seminer, konferans ve panel, eğitim gibi çalışmaları düzenlemek,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları  doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve

gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

16-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve

yurt dışından bağış kabul etmek,

17-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

18-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal

ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

19-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya

üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

20-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,

kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

21-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak

veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği

tesisleri kurmak,

22-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu

kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

23-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası

Çalışma Örgütü), benzer amaçlı dernek, işçi ve işveren sendikaları  ve meslekî kuruluşlarla

ortak projeler, etkinlikler yapmak, çalışmalarda bulunmak,  maddî yardım almak ve adı geçen

kurumlara maddî yardımda bulunmak,

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

25-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle

kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

26-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

27-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle

veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için

plâtformlar oluşturmak,

28-Dernek kuracağı çalıştay, komisyon vb. kurullar ile vermiş olduğu eğitimler sonucunda

katılımcılara sertifika vermek,

29-Halk Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yaparak modül hazırlar. Eğitim Programları sunar  ve katılanlara M.E.B. onaylı sertifika

dağıtmak,

30-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde mevzuat-standart oluşturulması için görüş bildirmek,

bildirdiği görüşlerin gerçekleşebilmesi için çalışmalarda bulunmak

31-Yaptığı faaliyetlerle ilgili görsel, işitsel ve yazılı olarak Medya, sosyal medya kanalıyla duyuru,

açıklama, yorum, söyleşiler yaparak üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Eğitim, Kültür, ve Sosyal alanlarda faaliyet gösterir

 

 MADDE-5-)ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK  

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarını, Vizyon, Misyon ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.      Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

MADDE-6-) ÜYELİKTEN ÇIKMA  

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,  dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi bağlı bulunduğu yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

MADDE-7-) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı bildirime  rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve  dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE-8-) ÜYELİK HAKLARI:

Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b) Her üye istifa hakkına sahiptir,

c) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f) Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,

g) Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,

h) Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 

MADDE-9-) ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

a) Derneğin Vizyon, Misyon ve İlkelerini benimseyip uygulamak,

b) Giriş ve aidat ödemek,

c) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

d) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

e) Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

f) Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

g) Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

 

MADDE-10-) OY KULLANMA  

– Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılması yasaktır.

 

MADDE-11-) DERNEK ORGANLARI  

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel kurul,

2-  Yönetim kurulu,

3-  Denetim kurulu’dur,

Dernek ihtiyaç duyulması halinde  Disiplin  Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyini kurabilir, bu kurullara genel kurul ve denetleme kurulunun görev,yetki ve sorumluluklarını devredemez.

 

MADDE-12-) DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANMA ZAMANI ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ 

Genel Kurul; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, İKİ yılda bir OCAK ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.”

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE-13-)  GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda,  aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

        Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  

 Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE-14-) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ   

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların

görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı

yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip

aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine

verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için

görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili

işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye

olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin

görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-Üyelik giriş ödentilerini ve Aidatlarını belirlemek

 

MADDE-15-) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli veya açık oyla seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler. Yönetim kurulu başkanı üstüste 2 dönemden fazla başkan seçilemez.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki

vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz

malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin

ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula

sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE-16-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

BAŞKANIN görev ve yetkileri

Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder.Taşınmaz mallara ait işlemlerde derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Başkan Dernek adına resmi beyanatta bulunur, basın toplantısı yapar.

BAŞKAN VEKİLİNİN  görev ve yetkileri

a)Başkanın bulunmadığı hallerde yerine vekâlet etmek,

b)Başkanın verdiği görevleri yapar, Dernek adına resmi beyanatta bulunabilir, basın toplantısı yapar.

GENEL SEKRETERİN görev ve yetkileri

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,

b) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,

c) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

SAYMAN’ ın görev ve yetkileri şunlardır;

a) Derneğin gelirlerini temin etmek,

b) Gerekli harcamaları yapmak,

c) Gelir kaynaklarını araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimleri organize etmek,

d) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri usulüne uygun tutmak veya tutturmak,

e) Genel kurula sunulacak mali rapor, kesin hesap bilânço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu

adına hazırlamak,

f) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satımı, düşümü ve kaydını

yapmak veya yaptırmak,

g) Gelir-Gider Defteri, Bütçe Kesin Hesap Bilânço Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş

Defteri ve Ambar-Depo Defteriyle başka yardımcı defterleri tutmak veya tutturmak,

    

MADDE-17-)DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ   

Denetim Kurulu,3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

           Denetim kurulunun görev ve yetkileri

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,

b)Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin

durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek,

c)Yönetim kuruluna en az bir yıl içinde, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarını

muhtevi raporlar vermek,

d)Genel Kurula, verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’ î hesaplar hakkındaki

mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,

e) İcabı halinde Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan

edebilirler, ancak oya katılamazlar.

Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şamildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Yönetim Kuruluna bildirilir.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE-18-)DİSİPLİN KURULU

Dernek üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi iki yıl ile sınırlıdır. Disiplin Kurulu kararları üye çoğunluğu ile alınır.

Dernek tüzük ve teamüllerine iç yönetmeliklere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran üyeler Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Yönetim Kurulu, üyenin durumunu ve inceleme gerekçelerini bulgularla birlikte Disiplin Kurulu’na iletir.

Disiplin Kurulu üyenin durumunu inceler ve gerekli görülmesi halinde üyenin savunmasını ister. Yapılan inceleme sonucunda  Disiplin Kurulu üye ile ilgili kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. Disiplin Kurulu, inceleme konusu vakada üyenin kusurlu olduğu ve yaptırım uygulanması gerektiği kanaatine vardığı takdirde, üye hakkında

a) Uyarı cezası,

b) Kınama cezası,

d) İhraç kararı  alınmasını önerebilir.

Disiplin Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar verme hak ve yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

MADDE -19-) YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ  

Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Yüksek İstişare Konseyi’nin beş üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir Başkanlık Divanı, bir başkan, iki başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Konseyin aynı zamanda doğal üyesidirler.Konsey yılda en az 6 defa Konsey Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş alışverişinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığınca davet edilebilirler. Bu kişiler  Konsey oylamasına katılmazlar.

Konseyin başlıca görevleri:

İş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların Dernek ve ilgili kurumlara tavsiye etmek,

İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,

Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek,

Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmektir.

MADADE-20-) UZMAN DANIŞMANLAR:

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, danışmanlardan. öncelikle çalışan sağlığı ve güvenliği, standartlat , hukuk, mali,basın, teknik, yönetim uygulamaları ve üyelerin talebi ile veya yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda hizmet alabilir.

MADDE- 21-) DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak  50TL, yıllık aidat olarak 120 TL alınır. Bu miktarları

artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor

yarışması,eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği

ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

 

MADDE-22-)YÖNETİM KURULU’NCA TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Ayrıca, üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla dijital imzalı gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

MADDE-23-)GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

 

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, isteğe bağlı olarak Alındı Belgesine Kayıt Defterine kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE-24-)BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirilir:

-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE-25-)DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu,  gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE-26-) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

MADDE- 27-)TEMSİLCİLİK AÇMA  

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

MADDE- 28-)TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ  

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE-29-) DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ  

      Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” MERSİN İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE- 30-)   HÜKÜM EKSİKLİĞİ  

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE- 1-)

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Işbu tüzük (30) asıl, (1) geçici maddeden meydana gelmiştir

 

 

 

                                                            GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

ADI VE SOYADI GÖREVİ İMZASI
MEHMET HADRA BAŞKAN  
GALİP YÜKSEL BAŞKAN YARDIMCISI  
HALİL AKIN BAŞKAN YARDIMCISI  
ALİ KORAY KENZİMAN BAŞKAN YARDIMCISI  
MUSTAFA ULUSOY GENEL SEKRETER  
FİGEN KARA GENEL SEKRETER YRD.  
ORHAN SAĞLAM SAYMAN  
AHMET YÜCE SAYMAN YARDIMCISI  
YUSUF TURAN KURUCU ÜYE  
AHMET KADAYIFÇI KURUCU ÜYE  
KERİM IŞILDAKLI KURUCU ÜYE  
AYÇA KÖSTEKÇİ KURUCU ÜYE  
GÖKHAN ŞAHİN KURUCU ÜYE  
FATİH GÜNDOĞDU KURUCU ÜYE  

 

MERSİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ LOGOSU

Logo ; Derneği ve İş Güvenliğini temsil etmektedir.

 

merisgud-favicon