Anasayfa > Bilgi Bankası > Yönetmelikler > İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun
Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.04.2004/25393
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 —İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların nerelere ve ne kadar verileceği hakkında karar vermeye yetkili kurulun, kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
Dayanak
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
c) Kurul : Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca teşekkül eden kurulu,
d) Ceza Parası : İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kurulun Teşekkülü
Madde 5 —Kurul, Bakanın Başkanlığında;
a) Müsteşar veya görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı,
b) Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanından veya yerlerine vekalet edenlerden,
c) En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işçi temsilcisinden,
d) En fazla üyeye sahip işveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işveren temsilcisinden,
teşekkül eder.
Bakanın toplantıya katılmaması halinde kurula, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.
İşçi ve işveren konfederasyonları seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki yıl olup, yeniden seçilebilirler.
Kurulun Toplanması
Madde 6 —Kurul, yardıma ilişkin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her yıl Ocak ayında toplanır.
Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanacağı Bakanlıkça kurul üyelerine toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulur.
Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
Madde 7 —Kurul, en az altı üyenin katılması ile toplanır. Kararlar mevcut üye oylarının çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkan oyu kararı sağlar.
Kurulun Sekreterya İşleri
Madde 8 —Kurulun sekreterya işleri, Çalışma Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Kurulun her toplantıda aldığı kararlar Başkan ve üyelerce imzalanır. Kararın bir nüshası Karar Defterine yapıştırılır.
Çalışma Genel Müdürlüğü, kurul kararlarına göre işlem yapmak ve sonuçlarını izlemekle görevlidir.
Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler
Madde 9 —Toplanan ceza paraları, işçilerin;
a) Mesleki eğitimleri,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,
c) Sosyal hizmetleri,
için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.
Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar
Madde 10 —Ceza paraları 9 uncu maddede belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere;
a) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonlara,
b) İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına,
c) İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına yardım niteliğinde verilir.
Yardım İsteğinde Usul
Madde 11 —Yardım isteğinde bulunan teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların kullanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve programlarını, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine kadar Bakanlıkta olacak şekilde göndermek veya vermek zorundadırlar.
Kurul, ancak uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için yardım kararı verir.
Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süresi ve faydalanacak işçi sayısı göz önünde tutulur.
İzleme
Madde 12 —Bakanlık, yardımların kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izler ve sonucundan kurula bilgi verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.