Anasayfa > Üyelik Şartları

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaçlarını, Vizyon, Misyon ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,  dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi bağlı bulunduğu yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı bildirime  rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve  dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİK HAKLARI

Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,

b) Her üye istifa hakkına sahiptir,

c) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,

d) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,

e) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,

f) Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,

g) Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,

h) Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

a) Derneğin Vizyon, Misyon ve İlkelerini benimseyip uygulamak,

b) Giriş ve aidat ödemek,

c) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.

d) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,

e) Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

f) Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,

g) Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

İş Bankası Eğriçam Şubesi

Hesap no: 6613-0053177

IBAN : TR 65 0006 4000 0016 6130 0531 77